Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Innowacje pedagogiczne

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

I. Założenia projektu

Projekt czytelniczy „Poczytajmy dzieciom” zakłada czytanie dzieciom przez rodziców lub innych członków rodziny, pozycji z literatury dziecięcej. Główny cel to rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do literatury, zachęcanie do spędzania wolnego czasu z książką oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

 Spotkania będą odbywać się w klasie 0a, raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

Termin: październik 2017r.-maj 2018r.

II. Cele ogólne:

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

-kształcenie wrażliwości czytelniczej,

-rozwijanie wyobraźni,

-rozbudzanie ciekawości dziecka,

-współpraca z rodzicami.

III. Cele szczegółowe:

-budowanie emocjonalnej więzi między czytającym a słuchającymi dziećmi,

-współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozbudzenie potrzeby czytania,

- rozwijanie wyobraźni,

- zdobywanie wiedzy,

- rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie twórczości plastycznej,

- wzbogacanie słownictwa,

- przekazywanie wartości i norm społecznych,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.

IV. Powyższe cele będą realizowane przez:

- wspólne czytanie książek w klasie przez rodziców lub innych członków rodziny,

- zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką,

- elementy dramy w pracy z książką,

- ilustrowanie przeczytanych książek,

- wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik,

- samodzielne tworzenie książek.

Wychowawca klasy 0a: Katarzyna Foks

szachy

1. Cel

Głównym celem wprowadzenia szachów jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szcze

 

gólnym uwzględnieniem zwiększenia umiejętności matematycznych.

Celami szczegółowymi są:

Rozwijanie logicznego myślenia i analizowania sytuacji z wciąganiem wniosków poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategicznych i taktycznych. Ćwiczenie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej poprawiającej koordynację ruchową i prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności trwałej koncentracji i opanowania, determinacji, systematyczności, cierpliwości i wytrwałości. Wyzwalanie kreatywności, aktywności twórczej poprzez samodzielny rozwój wydarzeń na szachownicy. Kształtowanie pozytywnej osobowości ucznia poprzez umiejętność panowania nad swoimi emocjami, skuteczne działanie pod presją, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w stresie i właściwe reagowanie na sukcesy i porażki. Rozwijanie zainteresowań i alternatywnego spędzania czasu wolnego ucznia.

2. Odbiorcy

Nauka gry w szachy będzie się odbywała jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach pierwszych oraz w kolejnych latach w klasach drugich i trzecich. Docelowo nauka gry w szachy prowadzona ma być we wszystkich klasach 1-3 szkoły podstawowej.

3. Osoba prowadząca.

Nauka gry w szachy prowadzona jest przez nauczycieli przeszkolonych w tym celu w szkoleniu “Edukacja przez szachy w szkole” . W roku bieżącym zajęcia prowadzą nauczyciele: Jarosław Skoczylas i Marcin Zieliński. W kolejnych latach przeszkoleni mają być nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i matematycy.

4. Autorem innowacji jest Jarosław Skoczylas.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” organizowanym przez Polski Związek Szachowy.

5. Linki

http://www.szachywszkole.pl/

http://www.szszach.pl/szachywszkole/

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROJEKTU „SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSŁÓW”

sku 79195 251694Szkoła podstawowa w Oblęgorku uczestniczy w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów”.

Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy realizujący projekt „Szkoły kreatywnych umysłów”:
• Grupa Edukacyjna S.A. – Lider
• Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji – Partner

Szkoła podstawowa w Oblęgorku w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów” będzie pilotażowo wdrażała w klasie pierwszej innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo wdrażane będą dwa programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ - Pedagogiki (w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych). TRIZ, jak dotychczas, jest mało znana w polskiej szkole.

Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia, eksperymenty i mapy myśli.

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.

W każdej szkole w 1. roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.

Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II – dla kl. I i II oddzielnie), gdzie nagrodami jest sfinansowanie dla 3 najlepszych klas na danym poziomie kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych (dla rodzica i ucznia bez kosztów)

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, w której – po raz pierwszy na świecie – w XVI w. zastosowano metodę projektu. Potrzeba stosowania jej w procesie edukacyjnym wynika m.in. z wyzwań XXI wieku jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, co zmusza do kształtowania od najmłodszych lat postaw-umiejętności inicjatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za swoją pracę. Specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o projekcie na: www.kreatywneumysly.pl

 

 

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.