Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Programy i projekty zakończone

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo


Projekty zrealizowane w Zespole Placówek Oświatowych w latach poprzednich

 


 

mFundacja mass logotyp ikona sowa rgb 1Uczniowie klas 4-7 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Oblęgorku wezmą udział w okresie od IX do XII 2017 r. w projekcie matematycznym „Zgaduj, dedukuj, licz,… baw się” w programie grantowym mPotęga. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. Program ten popularyzuje umiejętności matematyczne wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Zakłada, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat matematyki i logiki.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wiele gier(planszowych i terenowych), zabawy edukacyjne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców na temat wspierania dzieci  w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki.

 

Cele, jakie chcielibyśmy osiągnąć po realizacji tego projektu:

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 • Rozwijanie potencjału twórczego uczniów.
 • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów.
 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych.
 • Nabywanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Spowodowanie wzrostu motywacji i aspiracji edukacyjnych wśród uczniów.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych wśród uczniów.
 • Poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 • Pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku.
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie łamigłówek i krzyżówek matematycznych.
 • Popularyzowanie w społeczności lokalnej łamigłówek i zagadek rozwijających logiczne myślenie.
 • Kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania.
 • Kształcenie umiejętności wykorzystania komputera do nauki matematyki.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność rozwiązywania zagadek, łamigłówek i gier logiczno-strategicznych takich jak: SUDOKU, KAKURO, PENTOMINO, TANGRAM, SAPER, KLOCKI GEO, KLOCKI MAGNETYCZNE, RADOSNE SZEŚCIANY itp. Oprócz zajęć w szkole, planowane są zajęcia praktyczne w terenie. Wykorzystywane będą m.in. techniki ICT i e-learningu oraz metody doświadczalne z użyciem edukacyjnych programów komputerowych, gotowych narzędzi internetowych oraz pomocy naukowych zakupionych w projekcie. W ramach zajęć dodatkowo udostępniane będą zadania na platformie. Działania na platformie
e-learningowej skierowane zostaną nie tylko do uczniów, ale także do rodziców.
Planowane są:

 1. Zajęcia dla uczniów - Bądź Mistrzem Matematyki - klas IV-VII.
 2. Zajęcia dla uczniów i rodziców - Rodzinna Szkółka Matematyczna.
 3. Wyjazdy edukacyjne.
 4. Wykład dla rodziców „Genialny umysł dziecka – trening domowy”.
 5. Warsztaty dla uczniów i rodziców „Wspólna nauka poprzez zabawę”.

Podsumowaniem projektu będzie „Mikołajkowy Turniej Łamigłówek” skierowany do wszystkich uczestników projektu.

Działania realizowane w projekcie „Zgaduj, dedukuj, licz, … baw się” mają innowacyjny charakter, ponieważ uczniowie wykażą się na płaszczyźnie logicznego myślenia przez udział w grach strategiczno-logicznych. W nauczaniu matematyki położony zostanie nacisk na rozumowanie i logiczne myślenie przez udział w grach i rozwiązywanie zagadek logicznych. Rozwiązywanie tego typu łamigłówek wywiera u uczniów ambicje i chęć zwycięstwa, przez co ćwiczy umiejętność planowania taktycznej strategii. Uczy też matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii oraz ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

Projekt będzie kontynuowany w II semestrze roku szkol. 2017/2018. Kontynuowane będą zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia poprzez zabawę.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Justyna Kowalczyk-Knap

ZPO w Oblęgorku przystąpiło do Programu „Chronimy Dzieci” Fundacja Dzieci Niczyje

dzieci niczyjeChronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. Program realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – jako zadanie publiczne pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.logo chd

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Potwierdzeniem spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci jest przyznanie jej Certyfikatu „Chronimy Dzieci”.

 

 szekspir   W dniach 1.03-31.05.2017 r. uczniowie klas II gimnazjum realizowali projekt na platformie e-twinning pod nazwą: „Być jak Szekspir!”. W projekcie wzięło udział 11 uczniów: Wojciech Błaszczyk, Wojciech Grątkiewicz, Paweł Kozieł, Milena Kozieł, Oliwia Majka, Artur Mastalerz, Makary Olejarczyk, Dominika Przepióra, Konrad Wąsowicz, Maciej Zapała i Mariusz Zapała, na czele z koordynatorem projektu – nauczycielką języka polskiego p. Edytą Kozieł. Szkołą partnerską w projekcie był Zespół Szkół nr 94 w Warszawie.

Celem projektu było:

1. Rozbudzenie u młodych ludzi zainteresowania literaturą i życiem W. Szekspira.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
3. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
4. Rozwijanie umiejętności artystycznych.
5. Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich tekstów.
6. Zainteresowanie uczniów tematyką teatru.

7. Poznanie nowych osób poprzez fora i czaty.

Uczniowie zrealizowali pięć zadań, do których należało:

 1. Przygotowanie 4 minutowego filmiku dla uczniów szkoły partnerskiej.
 2. Stworzenie tzw. „wiersza z odzysku”, czyli blackout poems
 3. Wykonanie komiksu przedstawiającego fragment z utworu Szekspira na platformie toondoo.com.
 4. Rozwiązanie quizu dotyczącego życia i twórczości W. Szekspira przygotowanego przez szkołę partnerską na platformie kahoot.com.
 5. Napisanie fragmentu własnego dramatu. Dramaty napisane przez naszych uczniów zostały przedstawione przez uczniów ze szkoły partnerskiej.

   Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem w realizację poszczególnych punktów, dzięki czemu wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.

Relacje z wykonanych zadań opublikowane zostały na platformie e-twinning.

Założenia programu „Szkolny Klub Sportowy” 2017

sks logo236 Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla gimnazjum grupa A – uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Cele programu:

 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

         W Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku program realizują:

 • w szkole podstawowej p. Marcin Zieliński,
 • w gimnazjum p. Jarosław Skoczylas

http://www.wszs.kielce.pl/szkolny_klub_sportowy-22m.html

„Cyfrowobezpieczni.pl - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA”

logo cyfrowobezpieczniplSzkoła Podstawowa została zakwalifikowana do udziału w projekcje „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego BEZPIECZNA+.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli
i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i szkole.

Zaplanowane w Projekcje działania obejmują w szczególności:

 1. organizację informacyjnych spotkań regionalnych, szkoleń dla edukatorów prowadzących zajęcia w szkołach oraz szkoleń dla nauczycieli - Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństawa,
 2. organizację konkursu dla szkół pt. Jesteśmy cyfrowobezpieczni!,
 3. organizację Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego,
 4. organizację ogólnopolskich Konwentów Projektu Cyfrowobezpieczni.pl,
 5. uruchomienie i prowadzenie ogólnopolskiego punktu konsultacyjnego w zakresie cyberbezpieczeństwa uczniów,
 6. opracowanie i udostępnienie materiałów edukacyjno-dydaktycznych,
 7. uruchomienie i rozwijanie Edukacyjnej Platformy Internetowej.

 Więcej informacji na temat projektu

www.cyfrowobezpieczni.pl


Wyniki konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo w Internecie - Korzyści i zagrożenia"

KATEGORIA- KLASY I-III SP

I MIEJSCE: Oliwia Barcicka, Julia Gaj, Oliwier Sideł kl. IIIa

II MIEJSCE: Amelia Przeździk, Karolina Pacak kl. IIIa

III MIEJSCE:

 • Kasia Piestrzniewicz kl. IIb
 • Julia Szydłowska, Natalia Szydłowska, Maja Kasprzyk, Sebastian Zapała kl. IIa

WYRÓŻNIENIA:

Kasia Met kl. IIb

 • Natalia Rówińska, Kacper Zadroga kl. IIIa
 • Alicja Błaszczyk, Klaudia Buk, Anna Szydłowska, Natalia Zapała kl. IIIa
 • Kuba Gaweł kl. IIIb

KATEGORIA -KLASY IV-VI SP

I MIEJSCE: Natalia Gaweł, Maciej Chłądzyński kl. V

II MIEJSCE: Karolina Siadul, Weronika Błaszczyk kl. V

III MIEJSCE: Filip Majka, Antoni Rówiński  kl. V

WYRÓŻNIENIA:

 • Alicja Koza, Oliwia Dula kl. IV
 • Anna Malicka kl. IV
 • Tomasz Cudzik kl. IV
 • Kasia Klimkiewicz, Wiktoria Raczyńska kl. IV
 • Alan Zapała, Jakub Dudek kl. V
 • Maja Bożęcka, Ola Jas kl. VIa

 Dziękuję za udział w konkursie!!!

Wręczenie dyplomów i nagród na najbliższym apelu.

Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego

 

saekFundacja Studio TM właśnie rozpoczęła realizację zadania pn.: ,,Janko Muzykant Modern’’ w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej. Inicjatywa jest dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Projekt przeznaczony dla 45 uczestników w wieku gimnazjalno-licealnym będzie realizowany na terenie Kielc i gmin ościennych. Partnerami Fundacji Studio TM przy realizacji tej inicjatywy są: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie oraz Rodzinny Dom Dziecka w Daleszycach.

 DSC0058Projekt ,,Janko Muzykant Modern’’ to twórcze i kreatywne spotkanie młodych z Henrykiem Sienkiewiczem i bohaterami jego dzieł. Uczestnicy w ramach zadania odkrywać będą autorytet w dość stereotypowo postrzeganym pisarzu oraz szukać nowego oblicza Sienkiewiczowskich bohaterów. Organizatorzy w trakcie zajęć w nowatorski sposób przybliżą twórczość noblisty. Posłużą temu darmowe warsztaty literacko – teatralne, pokazy tańca, panele dyskusyjne, zajęcia integracyjne, cyrkowe, warsztaty geograficzno-historyczne.

Uczestnictwo w zadaniu umożliwia młodzieży bliższe poznanie znanego polskiego pisarza i noblisty, uruchomienie wewnętrznego potencjału, przekraczanie emocjonalnych barier, zawieranie nowych znajomości, aktywne, twórcze uczestnictwo w kulturze. Jego siłą będzie połączenie kreatywności czterech ośrodków prowadzących zajęcia dla młodzieży, co pozwoli stworzyć współczesną wizję Sienkiewiczowskiej literatury. Owocem tych działań będzie spektakl, który zaprezentowany zostanie na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Finał projektu „Janko Muzykant Mordern”

 

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane są przy wsparciu PGNiG.

logo wf z klasa nowe kontra rgbProgram WF z Klasą wspiera nauczycieli wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. To najlepsza droga do zwiększenia aktywność dzieci i młodzieży oraz podniesienia prestiżu WF-u i frekwencji na lekcjach.

Nauczyciele wspólnie z uczniami wybierają dwa spośród siedmiu zadań i dwóch ścieżek edukacyjnych. Działania zaczynają od SOS-u - Sportowego Okrągłego Stołu, czyli ogólnoszkolnej debaty na temat ulepszenia lekcji WF. Flagowym zadaniem w semestrze letnim jest realizacja Lokalnej Akcji Sportowej (LAS-u), do której włączają rodziców, uczniów, sąsiednią szkołę lub obiekty sportowe z regionu. Każda szkoła w programie prowadzi bloga, na którym publikuje relacje z działań.

W roku szkolnym 2015/2016 do projektu przystąpiły dwie klasy Szkoły Podstawowej: IIa i III wraz z wychowawczyniami: p. K. Foks i p. K. Rogulą. Nauczycielem wspomagającym w projekcie jest p. J Kusińska, nauczyciel wuefu w naszej szkole. Relacje z realizacji zadań publikowane są na naszym blogu:

http://blogiceo.nq.pl/oblegorek/

 

 

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w pilotażu projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I – III szkoły podstawowej, jak również rodziców i środowiska lokalnego. Intencją jego przeprowadzenia jest zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno – moralnych przygotowujących do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Kształtowaniem postaw etyczno – moralnych objęto wzrost wiedzy na temat korupcji i świadomości jej istnienia w życiu społecznym. Zdobyta wiedza o formach korupcji i zagrożeniu, jakie ona stanowi, może wpłynąć na budowanie wartości i zachowań etycznych oraz przeciwdziałanie korupcji. Edukacja antykorupcyjna jest nowym zagadnieniem, którego dotychczas nie przewidywał program nauczania. Nauczyciele klas I – III otrzymali scenariusze zajęć z poszczególnych edukacji podczas, których omawiane będą zagadnienia o prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach niewywiązania się z nich. Po zajęciach uczniowie będą mogli dostrzec różnice pomiędzy dobrem a złem i podejmować właściwe decyzje. Wybór dobra decyduje o nabyciu przez uczniów umiejętności mówienia „tak” i „nie” oraz o zasługiwaniu na opinię ludzi uczciwych. Na zajęciach nauczyciele będą rozmawiać z dziećmi na temat takich wartości jak: dobro, tolerancja, wolność, uczciwość, współpraca, współdziałanie, równość, empatia, życzliwość, koleżeństwo, przyjaźń i sprawiedliwość.

W spotkaniu inaugurującym projekt, które odbyło się 6 października 2014 roku w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestniczyli nauczyciele z naszej szkoły: Jolanta Smolarczyk, Katarzyna Foks i Katarzyna Rogula. W dniach 25 – 26 października 2014 roku w ŚCDN w Kielcach odbyło się 16 - godzinne szkolenie dla szkolnego lidera w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Z naszej szkoły w szkoleniu uczestniczyła Jolanta Smolarczyk.

Link do strony

 


maly mistrzCel programu:
 Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych
uczniów klas I-III.
 Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania
fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z
nową podstawą programową.
 Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej
uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
 Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Główny cel programu
 Nabycie przez dzieci, które przystąpią do programu „Mały Mistrz” umiejętności ruchowych związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności
 Uczniowie będą mogli zdobywać sprawności w 6 kategoriach:
1. Rowerzysta – turysta
2. Piłkarz
3. Pływak – wodniak
4. Gimnastyk – tancerz
5. Lekkoatleta
6. Saneczkarz - narciarz - łyżwiarz

Odbiorcy
 Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Rodzaj zajęć, osoba prowadząca:
 1 godzina lekcyjna zajęć wychowania fizycznego, prowadzona przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ( Jadwiga Mróz) i nauczyciela wychowania fizycznego ( Justyna Kusińska).

Organizator główny
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

STRONA PROJEKTU

umiemplywac Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

W bieżącym roku szkolnym klasa III jeździ na Krytą Pływalnię „OLIMPIC” w Strawczynku pod opieką swojej wychowawczyni Jolanty Smolarczyk. Zajęcia z zakresu nauki pływania prowadzi z dziećmi instruktor Dominik Miśkiewicz. Podstawowe finansowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zapewnione jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Transport – przewóz dzieci na pływalnię - pokrywa gmina we własnym zakresie. Rodzice uczniów nie ponoszą żadnych kosztów.

 fsn

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do udziału w projekcie z dziedziny historii zakwalifikował się uczeń klasy IIIB Wiktor Rysiński jako finalista Konkursu Historycznego w roku szkolnym 2013/2014 oraz przygotowująca go do konkursu nauczycielka historii p. Dorota Szczypiór. Umiejętności w zakresie pracy na etapie gimnazjum z uczniem uzdolnionym z języka polskiego doskonali polonistka p. Marzena Walczak.

 

O Projekcie

Cele, zadania, zakres wsparcia

 

logo do internetuNowy projekt „Wspólnie osiągniemy sukces” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjent: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

więcej

 

 


logo rozszerzone RGB(2)„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia będzie opiniować Społeczny Komitet Doradczy. Do współpracy zostaną zaproszeni także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich.

Szkoła Podstawowa:
Rodzice:
1) Małgorzata Salacha
2) Katarzyna Drogosz
Uczniowie:
1) Idalia Mastalerz
2) Julia Salacha
Nauczyciele:
1) Renata Jas
2) Joanna Ciołak

 

O Projekcie  

Plakat

Strona Projektu  

Warsztaty "Szkoły Współpracy"

Udane przedsięwzięcie…

Wspólne warsztaty rozwojowe dla uczniów, rodziców, nauczycieli prowadzone przez psychologa w ramach projektu „Szkoła Współpracy”

Bombki, choinki już gotowe…

Jesienny rajd

Artykuł

Kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu „Szkoła Współpracy”


erasmusSzkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku będzie uczestniczyć w akcji drugiej programu Erasmus+, współpraca szkół. W ramach tego programu nasza szkoła nawiązała współpracę z siedmioma placówkami na terenie całej Europy. Są to szkoły z Anglii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Szwecji oraz Rumuni. Projekt trwać będzie trzy lata począwszy od 1.09.2014r. do 13.08.17r. Tytuł projektu to Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe). Projekt skupi się przede wszystkim na tym jak ważne w nowoczesnej Europie są tradycyjne historie, baśnie, język oraz kultura. W ramach projektu, nauczyciele naszej szkoły będą mieli okazję odwiedzić szkoły w różnych zakątkach Europy, poznać systemy edukacyjne tych państw oraz wykorzystywaną tam metodykę nauczania.

LINK do projektu

 

PLAKAT PROJEKTU

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku od 1 września 2016 roku do 31 marca 2018 roku realizowany na zasadach programu Erasmus + jest projekt pod nazwą „Zagraniczna mobilność drogą do podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli”. Środki finansowe na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“. Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+ „Edukacja szkolna“ w ramach konkursu wniosków 2016, jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Celem głównym projektu „Zagraniczna mobilność drogą do podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli” jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli, doskonalenie umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Cele szczegółowe:

 •  podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli,
 •  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 •  włączenie mobilności zagranicznej do długofalowej internacjonalizacji szkoły,
 •  zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą,
 •  podniesienie jakości nauczania i uczenia się,
 •  podniesienie kompetencji społecznych, językowych i kulturowych,
 •  promowanie nauczania międzynarodowego,
 •  przygotowanie do podjęcia współpracy międzynarodowej,
 •  poszerzenie wiedzy na temat kultury i cywilizacji,
 •  podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych,
 •  kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych kultur,
 •  pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej.

W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:  

 • naukę języka angielskiego wraz poznaniem kultury, zwyczajów, tradycji i systemu oświatowego krajów, do których odbędą się mobilności: Włoch, Hiszpanii i Cypru,
 • zapewnienie transportu uczestnikom mobilności zagranicznych,
 • opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie:

 • kadra zarządzająca szkołą,
 • nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • nauczyciele pracujący w klasach 0-III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Dofinansowanie projektu z UE: 84 203,73 PLN

 

 

index.1  akademia talent logo os
smerfy obl ksiazka logo projekt
logoasm1 otk.ht4 szkola bez przemocy small

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.